Deklaracja dostępności

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zuo.szczecin.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-05-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-07-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • Strona nie posiada atrybutu języka podstawowego, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.
 • Formularze nie posiadają etykiet, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.
 • Przyciski nie posiadają etykiet opisujących ich przeznaczenie, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.
 • W nielicznych przypadkach identyfikator elementu nie jest unikalny, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.
 • Mała część linków na stronie nie zawiera treści, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.
 • Kontrolki nie posiadają atrybutów identyfikujących je, zostanie to poprawione przy kolejnej aktualizacji strony.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kornak.
 • E-mail: akornak@zuo.szczecin.pl
 • Telefon: 91 50 66 215

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
 • Telefon: 91 50 66 200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek administracyjny przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie - budynek jednokondygnacyjny naziemny (parterowy).

Parking ogólnodostępny, wydzielone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową - oznakowane znakiem pionowym D-18a z umieszczoną pod nim tabliczką T-29. Płaski krawężnik - przystosowany dla osób z obniżoną sprawnością ruchową (o wysokości
0 cm) przy przejściu dla pieszych w ciągu komunikacyjnym do budynku.

Teren Zakładu ogrodzony - furtka ogrodzeniowa o szerokości 1,5 m umożliwiająca dostęp osobie na wózku inwalidzkim. Przed wejściem, na wysokości około 1,4 m, umieszczony jest domofon umożliwiający przywołanie obsługi/ochrony.

Drzwi wejściowe szerokie, dwuskrzydłowe (nie otwierają się automatycznie). W budynku znajduje się toaleta dla osób z obniżoną sprawnością ruchową - oznakowana. Dostępność korytarza - bez barier.

Budynek procesowy przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie - budynek 5 kondygnacyjny wyposażony w dwie windy (dźwigi osobowe) o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie z obniżoną sprawnością ruchową lub na wózku inwalidzkim.

Przyciski w windach oznakowane są w języku Barile'a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu "zero" - przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Parking ogólnodostępny, wydzielone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową - oznakowane znakiem pionowym D-18a z umieszczoną pod nim tabliczką T-29.

Przed wejściem na teren Zakładu na wysokości około 1,4 m umieszczony jest domofon umożliwiający przywołanie obsługi/ochrony. Furtka ogrodzeniowa o szerokości 1,5 m. umożliwiająca dostęp osobie na wózku inwalidzkim.

Wejście do budynku bez barier architektonicznych - płaski krawężnik. Drzwi wejściowe szerokie, dwuskrzydłowe (nie otwierają się automatycznie). W budynku na każdej kondygnacji, z wyłączeniem I pietra, znajduje się oznakowana toaleta dla osób z obniżoną sprawnością ruchową. Dostępność korytarzy - brak drzwi automatycznych.

Na terenie i w budynkach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o brak jest:

 • druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
 • oznaczeń kontrastowych oraz systemu pętli indukcyjnych.

Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".