• Strona główna
  • Aktualności
  • Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok- Unieważniono

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok- Unieważniono

Dodano: 23 styczeń 2019 godz. 10:32

ZAPROSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wykonanie usługi

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. za rok 2018 wraz z wydaniem opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Przewidywany termin rozpoczęcia badania 15.02.2019 r.


Warunki badania sprawozdania finansowego:

1) Biegły rewident przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzi pisemną opinię wraz z raportem z badania tego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 65 ustawy o rachunkowości

2) Badanie należy przeprowadzić w siedzibie spółki

3) Biegły rewident musi być wpisany do rejestru biegłych rewidentów - przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

4) Biegły rewident musi być wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych- przed podpisaniem umowy należy podać numer i datę wpisu

5) przedłożenie opinii i raportu z badania powinno nastąpić do dnia 20 marca 2019 r.


Oferty zawierające:

1) Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2) Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym

3) Cenę brutto za wykonanie usługi

4) Oświadczenie o okresie związania ofertą wynoszące 30 dni


należy składać do dnia 06.02.2019 r. listownie lub osobiście pod adresem:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Logistyczna 22

70-608 Szczecin

Z dopiskiem: "Oferta na przeprowadzenie sprawozdania finansowego za rok 2018".

Termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonego badania do dnia 20 marca 2019 r.


Rada Nadzorcza dokona otwarcia i oceny ofert na posiedzeniu Rady Nadzorczej i dokona wyboru oferty najlepiej spełniającej cele postępowania.


Dodatkowych informacji udziela Rafał Zaczyk -Główny Specjalista ds. Organizacyjno- Prawnych pod nr tel. 91 50 66 200.

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".