Umowa o dofinansowanie - podpisanie

Dodano: 03 czerwiec 2011 godz. 12:43
Umowa o dofinansowanie - podpisanie
W dniu 30 maja 2011 r. w Szczecinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego" w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez Panią Małgorzatą Skuchę Zastępcę Prezesa Zarządu a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie reprezentowaną przez Pana Tomasza Lachowicza Prezesa Zarządu.
Podpisanie Umowy odbyło się w obecności: Pana Stanisława Gawłowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Piotra Krzystka - Prezydenta Miasta Szczecin, Pana Marcina Zydorowicza - Wojewody Zachodniopomorskiego oraz licznie zgromadzonych gości.

Jest to decydujący krok w kierunku realizacji Budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów (ZTUO) w Szczecinie popularnie zwanego spalarnią. Kolejny wiąże się z notyfikacją umowy przez Komisję Europejską - wariant konieczny przy realizacji dużych projektów strukturalnych. Kwota dofinasowania wynosi 255 000 000 złotych, co stanowi prawie połowę inwestycji, gdyż planowany całkowity koszt realizacji Projektu to 576 048 000 zł. Przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę to pierwszy kwartał 2013 roku.

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów będzie spełniać wymagania BAT (Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki), co gwarantuje zachowanie najwyższych standardów dotyczących ochrony środowiska, a nowoczesna technologia pozwoli na odzysk energii zawartej w odpadach w układzie kogeneracyjnym, czyli poprzez wytwarzanie zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej. Zdolność przerobowa Zakładu w wymiarze rocznym przewidziana jest na 150 000 ton. Zastosowanie dwóch termicznych linii przekształcania odpadów pozwoli maksymalnie na osiąganie wydajności rzędu dwa razy 10 ton/godzinę. Zakład powstanie na terenie Ostrowa Grabowskiego z przeznaczeniem do obsługi Gminy Miasto Szczecin oraz Gmin Powiatu Polickiego, Regionu CZG-RXXI, Stargardzko-Wałecki i Południowo-Zachodniego.

Inwestycja wpisuje się w Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2011 przyjęty przez Rząd RP w grudniu 2006 r., który wyznaczył szczegółowe kierunki i cele gospodarki odpadami. Zakłada on rozwój selektywnego zbierania odpadów, budowę instalacji do odzysku materiałowego i energetycznego oraz ograniczenie składowania odpadów wyłącznie do odpadów przetworzonych. KPGO zaleca stosowanie w aglomeracjach powyżej 300 000 mieszkańców termicznych metod unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym, czyli z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej.

Zdjęcia

Więcej informacji

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Logistyczna 22
70-608 Szczecin

Sekretariat
Tel. 91 50 66 200
Fax 91 50 66 299

E-mail: sekretariat@zuo.szczecin.pl
Pokaż na mapie
Google Maps
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. została powołana przez Miasto Szczecin dla przygotowania
i realizacji budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
W trakcie budowy ZTUO odpady komunalne nie sa przyjmowane
Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności Zakład Unieszkoliwiania Odpadów Sp. z o.o. Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Projekt "Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego
Obszaru Metropolitarnego".